All Winners (Team Staff)
Season Award winner Born Birthplace
2001-2002 Koji Aizawa -
Kenji Nobuta 1960
Masaru Seino 1944
Fumihiro Takahashi 1967
2000-2001 Janez Dolenc -
Gorazd Hiti 1948
Branko Terglav -